Regulamin sklepu internetowego COOLBIKE.PL

 

Sklep internetowy COOLBIKE.PL prowadzony jest przez MEGA SPORT  Krzysztof Plinta, Jan Plinta Spółkę jawną z siedzibą w Szczecinie, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe za numerem KRS 0000208239, NIP 8522245348, REGON 811872608, z siedzibą organu zarządzającego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14 w Szczecinie (70-201).

            W związku z:

(1) wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), która nałożyła na przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami nowe obowiązki, w szczególności obowiązki informacyjne, a także wprowadziła nowe zasady i  tryb zawierania z konsumentami umów na odległość oraz zasady i tryb wykonywania przysługującego konsumentom prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a nadto – uchyliła dotychczas obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 poz. 1225) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), jak również dokonała istotnych zmian w prawnym reżimie odpowiedzialności przedsiębiorcy (zarówno sprzedawcy, jak i producenta) z tytułu rękojmi i gwarancji,

oraz

(2) w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetrwaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE seria L poz. 119), zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”, oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), zostały wprowadzone w  przedsiębiorstwie MEGA SPORT Krzysztof Plinta, Jan Plinta Spółkę jawną z siedzibą w Szczecinie, prowadzącym Sklep internetowy COOLBIKE.PL, nowy regulamin sklepu internetowego.

 

Regulamin sklepu internetowego COOLBIKE.PL

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 • „administrator” – administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • „dokument gwarancyjny” – dokument stwierdzający prawa i obowiązki konsumenta i gwaranta;
 • „gwarancja handlowa” – gwarancja jakości udzielana przez gwaranta;
 • gwarant” – MEGA SPORT Krzysztof Plinta, Jan Plinta Spółkę jawną z siedzibą w Szczecinie;
 • „klient” – zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;
 • „konsument” – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • „produkt” – wszelkie oferowane do nabycia na stronie internetowej sklepu towary dostępne w zakładce „Katalog produktów”;
 • „przedsiębiorca” – osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, lecz posiadającą zdolność prawną przyznaną jej na podstawie właściwych przepisów prawa, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarcza lub zawodową;
 • „sklep” – sklep internetowy COOLBIKE.PL prowadzony przez MEGA SPORT Krzysztof Plinta, Jan Plinta Spółkę jawną z siedzibą w Szczecinie;
 • „umowa zawarta na odległość” – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 • „wada fizyczna” – brak lub zmniejszenie cech użytkowych, jakie produkt powinien posiadać zgodnie z normami i uzasadnionymi oczekiwaniami konsumenta.

 

2. 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość (Internet).

 1. Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki sklepu i konsumentów. Nie znajduje zastosowania do transakcji handlowych, zawieranych za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość (Internet), z przedsiębiorcami.

 

3. 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych, jak i prawnych.

 1. Wszystkie produkty zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

 

Rozdział 2. Złożenie zamówienia i jego realizacja

 4. 1. Sklep realizuje zamówienia przyjęte wyłącznie w oparciu o zgłoszenia dokonane z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sklepu.

 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia oznacza wyrażenie zgody, zgodnie z art. 7 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, na przetwarzanie danych osobowych konsumenta do potrzeb spełnienia na jego rzecz przez Administratora świadczeń z umowy sprzedaży.

5. 1. Ceny produktów są cenami brutto. Cena nie obejmuje kosztów wysyłki, o których mowa w § 9 ust. 2.

 1. Na każdy zamówiony produkt wystawia się paragon lub fakturę VAT. Fakturę VAT wystawia się na żądanie konsumenta zgłoszone w formularzu zamówienia.
 2. Płatność za zamówiony towar następuje według wyboru konsumenta:

1) za pobraniem – płatność kurierowi w gotówce;

2) przelewem na rachunek bankowy sklepu prowadzony przez Bank Zachodni BZWBK SA za numerem: 25 1500 1722 1217 2010 6831 0000;

3) gotówką lub kartą płatniczą – przy odbiorze osobistym w lokalu sklepu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14 w Szczecinie (70-201), po wcześniejszym ustaleniu tego sposobu zapłaty z pracownikiem sklepu.

4) przy pomocy rat po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Credit Agricole

6. 1. Gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) realizacja zamówienia nastąpi po zarachowaniu na rachunku bankowym sklepu zaliczki w wysokości 50 (pięćdziesiąt) % wartości zamówienia.

 1. Zaliczka, o której mowa w ust. 1, podlega zaliczeniu na poczet ceny.
 2. Zaliczka płatna jest w terminie 5 (pięć) dni od dnia złożenia zamówienia. Za dzień wpłaty zaliczki uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

7. 1. Zamówienie złożone w dzień powszedni jest realizowane (kompletowane i wysyłane) w ciągu 24 godzin od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym sklepu, w przypadku o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3. Zamówienia złożone w inne dni (niedziele i święta) realizowane (kompletowane i wysyłane) będą w ciągu 24 godzin od pierwszego kolejnego dnia powszedniego.

 1. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy.
 2. O każdej zmianie lub wydłużeniu czasu realizacji zamówienia ponad 24 godziny od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia konsument będzie informowany o przyczynie i przewidywanym czasie powstałego opóźnienia w formie elektronicznej.
 3. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzednim, konsument może oznaczyć inny, dogodny dlań termin realizacji zamówienia, albo odstąpić od umowy.

8. 1. Do produktu przygotowanego do dostarczenia konsumentowi, zgodnie z paragrafem następującym, dołącza się paragon lub fakturę VAT oraz kartę gwarancyjną producenta lub sklepu.

 1. Konsument otrzymuje pouczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość wraz z produktem. Pouczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość wraz z produktem zawarte są w załącznikach numer 1 i 2.

9. 1. Produkty dostarczane są przez firmę kurierską K-EX Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Oddział w Szczecinie (ul. Dąbska 69, 70-789 Szczecin).

 1. Koszty wysyłki ustalone na podstawie cennika firmy kurierskiej K-EX Sp. z o.o., zamieszczone w zakładce „Koszty wysyłki’. Sklep nie ma wpływu na wysokość kosztów wysyłki.
 2. Firma kurierska K-EX Sp. z o.o. dokonuje dostawy produktu w dzień następujący po dniu nadania produktu przez sklep. Zgodnie z oświadczeniem firm kurierskiej, dostawa rowerów trwa dwa dni robocze, liczone od dnia nadania produktu przez sklep.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub niewłaściwe, w tym nieterminowe dostarczenie produktu przez firmę kurierską K-EX Sp. z o.o.
 4. W chwili dostarczenia przez firmę kurierską K-EX Sp. z o.o. produktu na adres wskazany przez konsumenta lub adres innej wskazanej przez konsumenta osoby, konsument lub inna wskazana przez konsumenta osoba w obecności kuriera otwiera przesyłkę i dokonuje sprawdzenia stanu technicznego produktu. Konsument dokonuje również sprawdzenia stanu opakowania, taśm i plomb naklejonych na przesyłkę.
 5. W przypadku uszkodzenia produktu w wyniku niewłaściwego transportu przez firmę kurierska K-EX Sp. z o.o. sklep nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu.
 6. Wady produktu wykryte zgodnie z ust. 5, winny być stwierdzone protokołem podpisanym przez konsumenta i kuriera. Protokół stanowi konieczny element zgłoszenia wady objętej gwarancją, o którym mowa w § 24 ust. 2.

10. 1. Produkty znajdują się w magazynie sklepu. Jeżeli produktu dostępnego w sklepie nie ma w magazynie, informuje o tym ikona określająca status produktu („produkt niedostępny”, „produkt sprowadzany na specjalne zamówienie” lub inne).

 1. O braku w magazynie sklepu części z produktów objętych zamówieniem konsumenta jest niezwłocznie informowany.
 2. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzednim, konsument może albo oznaczyć inny, dogodny dlań termin realizacji zamówienia, decydując się jednocześnie na dostawę częściową, albo odstąpić od umowy, albo ograniczyć zamówienie do produktów znajdujących się w magazynie sklepu.
 3. Do odstąpienia od umowy na podstawie ustępu poprzedniego zastosowanie odpowiednie znajdują postanowienia § 15 – 18.

 

Rozdział 3. Sprzedaż promocyjna

11. 1. W przypadku sprzedaży promocyjnej liczba dostępnych produktów jest ograniczona. O podziale produktów dostępnych w sprzedaży promocyjnej decyduje kolejność otrzymanych przez sklep zamówień.

 1. Sprzedaż promocyjna trwa do wyczerpania zapasu produktu objętego promocją.
 2. Sprzedaż promocyjna produktu oznaczona jest ikoną określająca promocyjny status produktu („promocja”, „sprzedaż promocyjna” lub inne).
 3. Na produkty w sprzedaży promocyjnej nie udziela się rabatów.

 

Rozdział 4. Kontakt z pracownikami sklepu

12. 1. Pracownicy sklepu kontaktują się z konsumentami za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość lub telefonicznie.

 1. Zamówienia konsumentów, którzy przez okres siedmiu dni od dnia wysłania wiadomości elektronicznej lub podjęcia próby kontaktu telefonicznego powziętej przez pracownika sklepu, nie skontaktowali się ze sklepem, uważa się za niezłożone i wykreśla z bazy zamówień.

13. 1. Konsument może kontaktować się ze sklepem za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość lub telefonicznie.

 1. Konsumenci przyjmowani są przez dyżurnego pracownika sklepu w siedzibie sklepu.
 2. Pracownik sklepu odpowiedzialny za realizację danego zamówienia zobowiązany jest do udzielenia pomocy i informacji konsumentowi bez zbędnej zwłoki, chyba że ich udzielenie wymaga dodatkowego czasu lub podjęcia dodatkowych czynności sprawdzających. W takim przypadku pracownik udzieli pomocy i informacji konsumentowi w odpowiednim terminie, uzgodnionym z konsumentem.

 

Rozdział 5. Odstąpienie od umowy

14. 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy na adres sklepu.

 1. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik.
 2. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

15. 1. Konsument odstępuje od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. Konsument może wykorzystać w celu odstąpienia od umowy formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty w załączniku numer 2. Skorzystanie z formularza nie jest konieczne.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość.
 3. Sklep niezwłocznie potwierdza przyjęcia oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie, w której złożono oświadczenie. Przyjęcie oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie ustnej (bezpośrednie w lokalu sklepu lub telefonicznie) potwierdza się w formie pisemnej. Pismo w tej sprawie sklep niezwłocznie przesyła konsumentowi.

16. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą.

17. 1. Sklep w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sklep, sklep nie dokonuje zwrotu kosztów przenoszących koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy.

 1. Zwrotu płatności dokonuje się w formie dokonania zapłaty przez konsumenta, chyba że konsument zgodził się na inną formę zwrotu, jeżeli nie powoduje ona dla niego żadnych dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy konsument musi dostarczyć rzecz do lokalu sklepu albo dostarczyć dowodu jego przesłania. Zwrot płatności może być do tego czasu wstrzymany.

18. 1. Konsument w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca sklepowi produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu na adres sklepu przed upływem terminu.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności.

 

Rozdział 6. Gwarancja handlowa

19. 1. Gwarant udziela gwarancji handlowej na sprzedawane produkty, na które wystawia kartę gwarancyjną. Gwarant nie wykonuje prawa i obowiązków wynikających z gwarancji jakości udzielanych przez producenta.

 1. Brak wystawienia karty gwarancyjnej przez sklep oznacza nieudzielenie gwarancji. W przypadku utraty karty gwarancyjnej konsument na wniosek otrzymuje jej duplikat.
 2. Gwarancją objęte są wady fizyczne produktów powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie lub części zamiennej.
 3. Odpowiedzialność gwarancyjna obejmuje wady, które ujawniły się w okresie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym liczonym od dnia dostarczenia produktu konsumentowi.

20. 1. Gwarancja obowiązuje, gdy produkt jest:

 • używany zgodnie z przeznaczeniem,
 • eksploatowany i konserwowany zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonymi nabywcy wraz z produktem lub powszechnie znanymi zasadami technicznymi.
 1. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest stosowanie oryginalnych części zamiennych oraz terminowe wykonywanie zalecanych przeglądów okresowych, zgodnie z zaleceniami gwaranta.
 2. Przeglądów okresowych dokonuje się w serwisie gwaranta.
 3. Stosowanie oryginalnych części zamiennych oraz terminowe wykonywanie zalecanych przez producenta przeglądów okresowych winno być dokumentowane przez cały okres udzielonej gwarancji.

21. 1. Gwarancja nie obejmuje materiałów szybko się zużywających, w szczególności okładzin hamulców i opon, ani żadnych części lub materiałów eksploatacyjnych podlegających rutynowej wymianie zalecanej przez gwaranta, dokonywanej przy przeglądach okresowych.

 1. Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu ani uszkodzeń produktu powstałych z winy firmy kurierskiej K-EX Sp. z o.o.
 2. Gwarancja nie obejmuje napraw wad lub innych uszkodzeń wynikających w szczególności z:
 • wypadków lub zdarzeń związanych z niewłaściwym eksploatowaniem produktu,
 • używania produktu lub części zamiennej zamontowanej w produkcie niezgodnie z przeznaczeniem,
 • awarii związanych z niewłaściwym składowaniem produktów,
 • zaniedbań stanu technicznego produktów,
 • samowolnych przeróbek produktów.

22. Gwarancja wygasa z chwilą zastosowania do naprawy produktów innych niż oryginalne części zamienne lub z chwilą uchybienia obowiązkowi terminowego wykonywania zalecanych przez producenta przeglądów okresowych.

23. 1. Obowiązkiem gwaranta jest naprawa produktu wadliwego lub wymiana wadliwej części zamiennej.

 1. Gdy naprawa produktu wadliwego lub wymiana wadliwej części zamiennej nie są możliwe lub nie doprowadzą do usunięcia wady, gwarant obowiązany jest do dostarczenia produktu wolnego od wad.
 2. Gwarant w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia informuje konsumenta o uznaniu zgłoszenia. Jeżeli konsument w tym terminie nie otrzyma informacji o uznaniu zgłoszenia przyjmuje się, że gwarant zgłoszenie uznał. Jednocześnie gwarant wykonuje obowiązki, o których mowa w dwóch poprzedzających ustępach. Jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w dwóch poprzedzających ustępach, wymagać będzie dodatkowych, specjalistycznych ekspertyz technicznych, powyższy termin może zostać przedłużony o 14 dni, o czym sklep niezwłocznie informuje konsumenta.

24. 1. Zgłoszenia wady objętej gwarancją konsument dokonuje bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni, liczonych od dnia następującego po dniu jej wykrycia, za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość lub telefonicznie, lub w formie pisemnej.

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) dane indywidualizujące konsumenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy lub adres e-mail);

2) datę zakupu towaru,

3) kopię dokumentu zakupu,

4) wskazanie daty wykrycia wady,

5) opis wady produktu,

6) protokół, o którym mowa w § 9 ust. 7.

 1. Zawiadomienie pozbawione któregoś z wymienionych w ustępie poprzednim elementów nie będzie przyjęte przez gwaranta i nie zostanie potwierdzone zgodnie z ustępem następującym.
 2. Zgłoszenie wady następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia wiadomości konsumenta nadesłanej za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość lub w przypadku zgłoszenia telefonicznego – z chwilą potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez pracownika sklepu.
 3. Konsument dostarcza produkt do sklepu w celu usunięcia wady w terminie oznaczonym w przyjęciu zgłoszenia na swój koszt. Wraz z produktem dostarcza się kartę gwarancyjną.
 4. W każdym przypadku, gdy gwarant dokona naprawy produktu wadliwego lub dokona wymiany wadliwej części zamiennej lub dostarczy produkt lub części zamienne wolne od wad, poniesiony przez konsumenta koszt, o których mowa w ust. 5, a także koszt powtórnej dostawy produktu do konsumenta, pokrywa sklep.
 5. Do powtórnej dostawy produktu stosuje się postanowienia § 9. 

25. 1. Na wymienione przy naprawie gwarancyjnej części zamienne udzielana jest dalsza gwarancja.

 1. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzedzającym, trwa 6 (sześć) miesięcy od dnia wymiany części zamiennej lub do końca okresu gwarancji, o którym mowa § 19 ust. 4, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później.

26. 1. Jakiekolwiek odstępstwa od obowiązków gwarancyjnych lub sposoby usunięcia przypadków innych niż przewidziane w regulaminie winny być każdorazowo zgłaszane przez konsumenta gwarantowi.

 1. Przypadki, o których mowa w ust. 1, są indywidualnie konsultowane z gwarantem oraz akceptowane przez niego na piśmie.

 

Rozdział 7. Ochrona danych osobowych

27. Sklep, będąc jednocześnie administratorem danych osobowych osób z niego korzystających, kieruje się Polityką ochrony danych osobowych przyjętą, udostępnioną na stornie jego internetowej.

28. 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez Administratora osobowych można skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: biuro@coolbike.pl

 1. Dane osobowe osób korzystających ze sklepu przetwarzane są w celu spełnienia przez Administratora świadczeń wynikających z zawartej pomiędzy tymi osobami a Administratorem umów sprzedaży, zaś podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 2. Dostęp do danych osobowych osób korzystających ze sklepu posiadają:
 3. a) należycie upoważnieni pracownicy Administratora;
 4. b) należycie upoważnione podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, w tym w szczególności w zakresie obsługi księgowej, prawnej, informatycznej i archiwizacji dokumentów personalnych;
 5. Dane osobowe osób korzystających ze sklepu przechowywane są przez okres trwania świadczenia wymagany przepisami prawa, co najmniej jednak przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących tym osobom wobec Administratora, jak i Administratorowi wobec tych osób.
 6. Osobie korzystającej ze sklepu przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych,
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez Administratora moich danych osobowych;
  3. Dane osobowe osób korzystający ze sklepu nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

29. Regulamin nie wyłącza, nie rozszerza ani nie ogranicza uprawnień konsumenta wynikających z rękojmi.

30. 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetrwaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • ustawy z dnia 23 sierpnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe.
 • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

31. Integralną część regulaminu stanowią załączniki.

32. Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej sklepu pod adresem: http://sklep.coolbike.pl/.

33. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 1. Regulamin znajduje zastosowanie do transakcji zaistniałych po jego wejściu w życie.

 

Załącznik nr 1.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. MEGA SPORT Krzysztof Plinta, Jan Plinta Spółkę jawną z siedzibą w Szczecinie, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe za numerem KRS 0000208239, NIP 8522245348, REGON 811872608, z siedzibą organu zarządzającego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14 w Szczecinie (70-201), tel.: (091) 488-22-26, e-mail: biuro@coolbike.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres MEGA SPORT Krzysztof Plinta, Jan Plinta Spółkę jawną z siedzibą w Szczecinie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14 w Szczecinie (70-201) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2.

FORMULARZ

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Adresat: MEGA SPORT Krzysztof Plinta, Jan Plinta Spółkę jawną z siedzibą w Szczecinie, z siedzibą organu zarządzającego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14 w Szczecinie (70-201), tel.:(091) 488-22-26, e-mail: biuro@coolbike.pl.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

 1. ……………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………………
 4. ………………………………………………………………………………………
 5. ………………………………………………………………………………………
 6. ………………………………………………………………………………………
 7. ………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ……………………………………………………………………………………………………

Data ……………………………………………………………………………………………

 

UWAGI:

(*) Niepotrzebne skreślić.