Regulamin sklepu internetowego COOLBIKE.PL

W związku z:

(1) wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która nałożyła na przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami nowe obowiązki, w szczególności obowiązki informacyjne, a także wprowadziła nowe zasady i tryb zawierania z konsumentami umów na odległość oraz zasady i tryb wykonywania przysługującego konsumentom prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a nadto – uchyliła dotychczas obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jak również dokonała istotnych zmian w prawnym reżimie odpowiedzialności przedsiębiorcy (zarówno sprzedawcy, jak i producenta) z tytułu rękojmi i gwarancji,

(3) wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetrwaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”, oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

został wprowadzony w przedsiębiorstwie MEGA SPORT Spółka jawna M. Grynkiewicz, K. Plinta, J. Plinta z siedzibą w Szczecinie, prowadzącym Sklep internetowy COOLBIKE.PL, nowy regulamin sklepu internetowego.

 

Regulamin sklepu internetowego COOLBIKE.PL 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

 • 1. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 • „administrator” – administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • „dokument gwarancyjny” – dokument stwierdzający prawa i obowiązki konsumenta i gwaranta;
 • „gwarancja handlowa” – gwarancję jakości udzielana przez gwaranta;
 • „gwarant”MEGA SPORT Spółkę jawną M. Grynkiewicz, K. Plinta, J. Plinta z siedzibą w Szczecinie;
 • „klient” – zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcę;
 • „konsument” – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • „produkt” – wszelkie oferowane do nabycia na stronie internetowej sklepu towary dostępne w zakładce „Katalog produktów”;
 • „przedsiębiorca” – osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, lecz posiadającą zdolność prawną przyznaną jej na podstawie właściwych przepisów prawa, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 • „sklep” – sklep internetowy COOLBIKE.PL prowadzony przez MEGA SPORT Spółkę jawną M. Grynkiewicz, K. Plinta, J. Plinta z siedzibą w Szczecinie;
 • „umowa zawarta na odległość” – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 • „wada fizyczna” – brak lub zmniejszenie cech użytkowych, jakie produkt powinien posiadać zgodnie z normami i uzasadnionymi oczekiwaniami konsumenta.
 • 2. 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość (Internet).
 1. Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki sklepu i konsumentów. Nie znajduje zastosowania do transakcji handlowych, zawieranych za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość (Internet), z przedsiębiorcami.
 • 3. 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych, jak i prawnych.
 1. Wszystkie produkty zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

 

Rozdział 2. Złożenie zamówienia i jego realizacja

 

 • 4. 1. Sklep realizuje zamówienia przyjęte wyłącznie w oparciu o zgłoszenia dokonane z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sklepu.
 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia oznacza wyrażenie zgody, zgodnie z art. 7 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, na przetwarzanie danych osobowych konsumenta do potrzeb spełnienia na jego rzecz przez Administratora świadczeń z umowy sprzedaży.
 • 5. 1. Ceny produktów są cenami brutto. Cena nie obejmuje kosztów wysyłki, o których mowa w § 9 ust. 2.
 1. Na każdy zamówiony produkt wystawia się paragon lub fakturę VAT. Fakturę VAT wystawia się na żądanie konsumenta zgłoszone w formularzu zamówienia.
 2. Płatność za zamówiony towar następuje według wyboru klienta:
 • za pobraniem – płatność kurierowi w gotówce;
 • przelewem na rachunek bankowy sklepu prowadzony przez Bank Zachodni BZWBK SA za numerem: 25 1500 1722 1217 2010 6831 0000;
 • gotówką, w przypadku, gdy należność nie przekracza kwoty 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), lub kartą płatniczą – przy odbiorze osobistym w lokalu sklepu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14 w Szczecinie (70-201), po wcześniejszym ustaleniu tego sposobu zapłaty z pracownikiem sklepu;
 • przy pomocy rat po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Credit Agricole;
 • przy pomocy finansowania LEASELINK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w formie umowy leasingu zawieranego między klientem a LEASELINK Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na zasadach ustalonych przez leasingodawcę.
 • 6. 1. Gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) realizacja zamówienia nastąpi po zarachowaniu na rachunku bankowym sklepu zaliczki w wysokości 50 (pięćdziesiąt) % wartości zamówienia.
 1. Zaliczka, o której mowa w ust. 1, podlega zaliczeniu na poczet ceny.
 2. Zaliczka płatna jest w terminie 5 (pięć) dni od dnia złożenia zamówienia. Za dzień wpłaty zaliczki uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
 • 7. 1. Zamówienie złożone w dzień powszedni jest realizowane (kompletowane i wysyłane) w ciągu 24 godzin od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym sklepu, w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3. Zamówienia złożone w inne dni (soboty, niedziele i święta) realizowane (kompletowane i wysyłane) będą w ciągu 24 (dwadzieścia cztery) godzin od pierwszego kolejnego dnia powszedniego.
 1. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy.
 2. O każdej zmianie lub wydłużeniu czasu realizacji zamówienia ponad 24 godziny od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia konsument będzie informowany, z podaniem przyczyny i przewidywanego czasu powstałego opóźnienia w formie elektronicznej.
 3. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzednim, konsument może oznaczyć inny, dogodny dlań termin realizacji zamówienia, albo odstąpić od umowy.
 • 8. 1. Do produktu przygotowanego do dostarczenia konsumentowi, zgodnie z paragrafem następującym, dołącza się paragon lub fakturę VAT oraz kartę gwarancyjną producenta lub sklepu.
 1. Konsument otrzymuje pouczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość wraz z produktem. Pouczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość wraz z produktem zawarte są w załącznikach numer 1 i 2.
 • 9. 1. Produkty dostarczane są przez firmę kurierską wybraną przy pomocy platformy AlleKurier.pl, prowadzoną przez AlleKurier Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, dokonującą wyboru najtańszej oferty dla danej przesyłki.
 1. Koszty wysyłki ustalane są na podstawie cenników stosowanych na platformie AlleKurier.pl. Sklep nie ma wpływu na wysokość kosztów wysyłki.
 2. Firma kurierska dokonuje dostawy produktu zgodnie z ustalonym przez siebie harmonogramem. Sklep nie ma wpływu na terminy dostawy.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub niewłaściwe, w tym nieterminowe, dostarczenie produktu przez firmę kurierską.
 4. W chwili dostarczenia przez firmę kurierską produktu na adres wskazany przez konsumenta lub adres innej wskazanej przez konsumenta osoby, konsument lub inna wskazana przez konsumenta osoba w obecności kuriera otwiera przesyłkę i dokonuje sprawdzenia stanu technicznego produktu. Konsument dokonuje również sprawdzenia stanu opakowania, taśm i plomb naklejonych na przesyłkę.
 5. W przypadku uszkodzenia produktu w wyniku niewłaściwego transportu przez firmę kurierską sklep nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu.
 6. Wady produktu wykryte zgodnie z ust. 5 winny być stwierdzone protokołem podpisanym przez konsumenta i kuriera. Protokół stanowi konieczny element zgłoszenia wady objętej gwarancją, o którym mowa w § 24 ust. 2.
 • 10. 1. Produkty znajdują się w magazynie sklepu. Jeżeli produktu dostępnego w sklepie nie ma w magazynie, informuje o tym ikona określająca status produktu („produkt niedostępny”, „produkt sprowadzany na specjalne zamówienie” lub inne).
 1. O braku w magazynie sklepu części z produktów objętych zamówieniem konsument jest niezwłocznie informowany.
 2. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzednim, konsument może albo oznaczyć inny, dogodny dlań termin realizacji zamówienia, decydując się jednocześnie na dostawę częściową, albo odstąpić od umowy, albo ograniczyć zamówienie do produktów znajdujących się w magazynie sklepu.
 3. Do odstąpienia od umowy na podstawie ustępu poprzedniego zastosowanie odpowiednie znajdują postanowienia § 15 – 18.

 

Rozdział 3. Sprzedaż promocyjna

 

 • 11. 1. W przypadku sprzedaży promocyjnej liczba dostępnych produktów jest ograniczona. O podziale produktów dostępnych w sprzedaży promocyjnej decyduje kolejność otrzymanych przez sklep zamówień.
 1. Sprzedaż promocyjna trwa do wyczerpania zapasu produktu objętego promocją.
 2. Sprzedaż promocyjna produktu oznaczona jest ikoną określająca promocyjny status produktu („promocja”, „sprzedaż promocyjna” lub inne). Sklep podaje, obok ceny promocyjnej, ceny danego produktu z okresu ostatniego miesiąca przed promocją.
 3. Na produkty w sprzedaży promocyjnej nie udziela się rabatów.

 

Rozdział 4. Kontakt z pracownikami sklepu

 

 • 12. 1. Pracownicy sklepu kontaktują się z konsumentami za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość lub telefonicznie.
 1. Zamówienia konsumentów, którzy przez okres siedmiu dni od dnia wysłania wiadomości elektronicznej lub podjęcia próby kontaktu telefonicznego powziętej przez pracownika sklepu, nie skontaktowali się ze sklepem, uważa się za niezłożone i wykreśla z bazy zamówień.
 • 13. 1. Konsument może kontaktować się ze sklepem za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość lub telefonicznie.
 1. Konsumenci przyjmowani są przez dyżurnego pracownika sklepu w siedzibie sklepu.
 2. Pracownik sklepu odpowiedzialny za realizację danego zamówienia zobowiązany jest do udzielenia pomocy i informacji konsumentowi bez zbędnej zwłoki, chyba że ich udzielenie wymaga dodatkowego czasu lub podjęcia dodatkowych czynności sprawdzających. W takim przypadku pracownik udzieli pomocy i informacji konsumentowi w odpowiednim terminie, uzgodnionym z konsumentem.

 

Rozdział 5. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 

 • 14. 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 (czternaście) dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy na adres sklepu.
 1. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik.
 2. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • 15. 1. Konsument odstępuje od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Konsument może wykorzystać w celu odstąpienia od umowy formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty w załączniku numer 2. Skorzystanie z formularza nie jest konieczne.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość.
 3. Sklep niezwłocznie potwierdza przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie, w której złożono oświadczenie. Przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie ustnej (bezpośrednie w lokalu sklepu lub telefonicznie) potwierdza się w formie pisemnej. Pismo w tej sprawie sklep niezwłocznie przesyła konsumentowi.
 • 16. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą.
 1. 1. Sklep w terminie 14 (czternaście) dni od dnia przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sklep, sklep nie dokonuje zwrotu kosztów przenoszących koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy.
 2. Zwrotu płatności dokonuje się w formie dokonania zapłaty przez konsumenta, chyba że konsument zgodził się na inną formę zwrotu, jeżeli nie powoduje ona dla niego żadnych dodatkowych kosztów.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy konsument musi dostarczyć rzecz do lokalu sklepu albo dostarczyć dowód jego przesłania. Zwrot płatności może być do tego czasu wstrzymany.
 • 18. 1. Konsument w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca sklepowi produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu na adres sklepu przed upływem terminu.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności, chyba że sklep nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Konsument może podjąć niezbędne czynności w celu zbadania rzeczy i sprawdzenia, jak funkcjonuje w praktyce i czy nie ma wad. Konsument powinien obchodzić się z rzeczą, zachowując należytą staranność. Produkt, podlegający zwróceniu z zastosowaniem instytucji odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie może być zniszczony lub uszkodzony.

 

Rozdział 6. Gwarancja handlowa, reklamacje produktów i postępowanie reklamacyjne dla reklamacji produktów

 

 • 19. 1. Gwarant udziela gwarancji handlowej na sprzedawane produkty, na które wystawia kartę gwarancyjną. Gwarant nie wykonuje praw i obowiązków wynikających z gwarancji jakości udzielanych przez producenta.
 1. Brak wystawienia karty gwarancyjnej przez sklep oznacza nieudzielenie gwarancji. W przypadku utraty karty gwarancyjnej konsument na złożony przez siebie wniosek otrzymuje jej duplikat.
 2. Gwarancją objęte są wady fizyczne produktów powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie lub części zamiennej.
 3. Odpowiedzialność gwarancyjna obejmuje wady, które ujawniły się w okresie wskazanym w dokumencie gwarancyjnymi liczonym od dnia dostarczenia produktu konsumentowi.
 4. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji handlowej nie niweczy uprawnień z tytułu rękojmi.
 • 20. 1. Gwarancja obowiązuje, gdy produkt jest:
 • używany zgodnie z przeznaczeniem,
 • eksploatowany i konserwowany zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonymi nabywcy wraz z produktem lub powszechnie znanymi zasadami technicznymi.
 1. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest stosowanie oryginalnych części zamiennych oraz terminowe wykonywanie zalecanych przeglądów okresowych, zgodnie z zaleceniami gwaranta.
 2. Przeglądów okresowych dokonuje się w serwisie gwaranta.
 3. Stosowanie oryginalnych części zamiennych oraz terminowe wykonywanie zalecanych przez producenta przeglądów okresowych winno być dokumentowane przez cały okres udzielonej gwarancji.
 • 21. 1. Gwarancja nie obejmuje materiałów szybko się zużywających, w szczególności okładzin hamulców i opon, ani żadnych części lub materiałów eksploatacyjnych podlegających rutynowej wymianie zalecanej przez gwaranta, dokonywanej przy przeglądach okresowych.
 1. Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu ani uszkodzeń produktu powstałych z winy firmy kurierskiej.
 2. Gwarancja nie obejmuje napraw wad lub innych uszkodzeń wynikających w szczególności z:
 • wypadków lub zdarzeń związanych z niewłaściwym eksploatowaniem produktu,
 • używania produktu lub części zamiennej zamontowanej w produkcie niezgodnie z przeznaczeniem,
 • awarii związanych z niewłaściwym składowaniem produktów,
 • zaniedbań stanu technicznego produktów,
 • samowolnych przeróbek produktów.
 • 22. Gwarancja wygasa z chwilą zastosowania do naprawy produktów innych niż oryginalne części zamienne lub z chwilą uchybienia obowiązkowi terminowego wykonywania zalecanych przez producenta przeglądów okresowych.
 • 23. 1. Obowiązkiem gwaranta jest naprawa produktu wadliwego lub wymiana wadliwej części zamiennej.
 1. Gdy naprawa produktu wadliwego lub wymiana wadliwej części zamiennej nie są możliwe lub nie doprowadzą do usunięcia wady, gwarant obowiązany jest do dostarczenia produktu wolnego od wad.
 2. Gwarant w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia informuje konsumenta o uznaniu zgłoszenia. Jeżeli konsument w tym terminie nie otrzyma informacji o uznaniu zgłoszenia, przyjmuje się, że gwarant zgłoszenie uznał. Jednocześnie gwarant wykonuje obowiązki, o których mowa w dwóch poprzedzających ustępach. Jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w dwóch poprzedzających ustępach, wymagać będzie dodatkowych, specjalistycznych ekspertyz technicznych, powyższy termin może zostać przedłużony o 14 (czternaście) dni, o czym sklep niezwłocznie informuje konsumenta.

 

 • 24. 1. Zgłoszenia wady objętej gwarancją konsument dokonuje bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni, liczonych od dnia następującego po dniu jej wykrycia, za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość, telefonicznie lub w formie pisemnej.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • dane indywidualizujące konsumenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy lub adres e-mail);
 • datę zakupu towaru,
 • kopię dokumentu zakupu,
 • wskazanie daty wykrycia wady,
 • opis wady produktu,
 • protokół, o którym mowa w § 9 ust. 7.
 1. Zawiadomienie pozbawione któregoś z wymienionych w ustępie poprzednim elementów nie będzie przyjęte przez gwaranta i nie zostanie potwierdzone zgodnie z ustępem następującym.
 2. Zgłoszenie wady następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia wiadomości konsumenta nadesłanej za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość lub w przypadku zgłoszenia telefonicznego – z chwilą potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez pracownika sklepu.
 3. Konsument dostarcza produkt do sklepu w celu usunięcia wady w terminie oznaczonym w przyjęciu zgłoszenia na swój koszt. Wraz z produktem dostarcza się kartę gwarancyjną.
 4. W każdym przypadku, gdy gwarant dokona naprawy produktu wadliwego lub dokona wymiany wadliwej części zamiennej lub dostarczy produkt lub części zamienne wolne od wad, poniesiony przez konsumenta koszt, o którym mowa w ust. 5, a także koszt powtórnej dostawy produktu do konsumenta, pokrywa sklep.
 5. Do powtórnej dostawy produktu stosuje się postanowienia § 9.
 • 25. 1. Na wymienione przy naprawie gwarancyjnej części zamienne udzielana jest dalsza gwarancja.
 1. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzedzającym, trwa 6 (sześć) miesięcy od dnia wymiany części zamiennej lub do końca okresu gwarancji, o którym mowa § 19 ust. 4, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później.
 • 26. 1. Jakiekolwiek odstępstwa od obowiązków gwarancyjnych lub sposoby usunięcia przypadków innych niż przewidziane w regulaminie winny być każdorazowo zgłaszane przez konsumenta gwarantowi.
 1. Przypadki, o których mowa w ust. 1, są indywidualnie konsultowane z gwarantem oraz akceptowane przez niego na piśmie.

 

Rozdział 7.  Reklamacje usługi

 

 • 27. 1. „Reklamacje usług” to reklamacje składane przez klientów i dotyczące wszystkich usług świadczonych przez Sklep innych niż sprzedaż produktów i zgłoszenia wady fizycznych produktów, powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie lub części zamiennej, o których mowa w rozdziale 6 (Gwarancja handlowa, reklamacje i postępowanie reklamacyjne) niniejszego Regulaminu.
 1. Klient może wnieść reklamację usług w formie pisemnej, w tym przesyłką pocztową na adres sklepu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin, oraz w formie wiadomości elektronicznej, na adres e-mail: biuro@coolbike.pl.
 2. Klient winien umieścić w zgłoszeniu reklamacyjnym: przyczynę reklamacji usługi, opis zastrzeżeń, swój adres e-mail, identyfikator sprzedaży (numer paragonu fiskalnego lub faktury VAT), uiszczoną kwotę, nazwisko i imię właściciela konta bankowego oraz datę transakcji i zapłaty. Sklep może zwrócić się do Klienta z prośbą o podanie dalszych informacji i dokumentów, jeśli wymaga tego rozpatrzenie reklamacji usługi.
 3. Sklep potwierdza wpływ reklamacji usługi za pomocą wiadomości e-mail.
 4. Sklep zobowiązuje się do pełnej obsługi reklamacji usług oraz udzielania klientom odpowiedzi na reklamację usługi najpóźniej w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację usługi jest wydawana zgodnie z życzeniem Klienta na jego adres poczty elektronicznej. W innych przypadkach Sklep udziela odpowiedzi w postaci papierowej.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji usługi i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sklep:
 6. wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
 7. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy,
 8. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji usługi i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni roboczych oddnia otrzymania reklamacji usługi.

 

Rozdział 8.Ochrona danych osobowych

 

 • 28. Sklep, będąc jednocześnie administratorem danych osobowych osób z niego korzystających, kieruje się Polityką ochrony danych osobowych przyjętą i udostępnioną na jego stronie internetowej.
 • 29. 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez administratora danych osobowych można skontaktować się z administratorem za pomocą adresu e-mail: biuro@coolbike.pl
 1. Dane osobowe osób korzystających ze sklepu przetwarzane są w celu spełnienia przez administratora świadczeń wynikających z zawartych pomiędzy tymi osobami a administratorem umów sprzedaży, zaś podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 2. Dostęp do danych osobowych osób korzystających ze sklepu posiadają:
 3. należycie upoważnieni pracownicy administratora;
 4. należycie upoważnione podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym w szczególności w zakresie obsługi księgowej, prawnej, informatycznej i archiwizacji dokumentów personalnych.
 5. Dane osobowe osób korzystających ze sklepu przechowywane są przez okres trwania świadczenia wymagany przepisami prawa, co najmniej jednak przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących tym osobom wobec administratora, jak i administratorowi wobec tych osób.
 6. Osobie korzystającej ze sklepu przysługuje prawo do:
 7. żądania dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez administratora jej danych osobowych.
 9. Dane osobowe osób korzystających ze sklepu nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

 

 • 30. Regulamin nie wyłącza, nie rozszerza ani nie ogranicza uprawnień konsumenta wynikających z rękojmi.
 • 31. 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności przepisy:
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • ustawy z dnia 23 sierpnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe;
 • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 32. Integralną część regulaminu stanowią załączniki.
 • 33. Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej sklepu pod adresem: http://sklep.coolbike.pl/.
 • 33. 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2023 r.
 1. Regulamin znajduje zastosowanie do transakcji zaistniałych po jego wejściu w życie.

 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy. Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternaście) dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Państwa lub wskazaną przez Państwa osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MEGA SPORT Spółka jawna M. Grynkiewicz, K. Plinta, J. Plinta

z siedzibą w Szczecinie

 1. Kard. S. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin

biuro@coolbike.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

umowy dostawy następujących rzeczy(*) / o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) …………………………..………………………

……………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………….………….

Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………..…………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………………………………………………..…………….

Miejscowość i data …..………………………………………………………………………….

(*) niewłaściwe skreślić